Facebook

Dialóg poznávania hmatom

MP
Dĺžka:70 minút
 

Usporiadateľ: Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi

Názov novej expozície: „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov

Mestského múzea v Seredi“

Miesto konania: V expozícii múzea, Mestské múzeum v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8

Otvorenie expozície: 10. marca 2023 o 15.00 h

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore z Nadácie SPP v rámci Programu podpory partnerstiev.

Stála expozícia: od 10. 3. 2023

Sereď, 28. 02. 2023

DIALÓG POZNÁVANIA HMATOM

PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH NÁVŠTEVNÍKOV MESTSKÉHO MÚZEA V SEREDI

Dom kultúry v Seredi sprístupňuje expozíciu zdravotne znevýhodneným občanom v Mestskom múzeu v Seredi prostredníctvom moderných technológií. Haptický 3D model je prispôsobený pre zrakovo znevýhodnených návštevníkov sprevádzaný hlasovým komentárom v slovenskom aj anglickom jazyku. Vodiaca línia od vstupu im zároveň poskytne lepšiu orientáciu v priestore múzea.

Dielo projektu realizovala spoločnosť SORTEC EUROPE, s. r. o. Bratislava, ktorá vyšla víťazne z verejného obstarávania. Cena za zhotovenie diela bola stanovená zmluvnými stranami v sume 17 944,80 €. Dom kultúry získalo na projekt dotáciu v sume 15 000 €, rozdiel 2 944,80 € dofinancovalo zo svojho rozpočtu v roku 2023.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v rámci Programu podpory partnerstiev.

Mestské múzeum v Seredi pripravilo projekt po dôkladnom prieskume kultúrneho života znevýhodnených skupín v regióne (počas rokov 2020 – 2022). Okrem spolupráce so seniorskými organizáciami nadviazalo spoluprácu so Základnou organizáciou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Galante, č. 11 – predsedom Mariánom Tóthom a Klubom zdravotne postihnutých v Seredi – predsedníčkou Ruženou Ladicsovou a Trnavskou asociáciou sluchovo postihnutých – predsedom Jaroslavom Cehlárikom.

Zámerom projektu bolo predstaviť Mestské múzeum v Seredi nielen ako statickú pamäťovú inštitúciu, ktorá uchováva a prezentuje kultúrne dedičstvo, ale ako inštitúciu, ktorá sa zároveň otvára publiku ďalšími spôsobmi a vytvára priestor pre spoluprácu so zdravotne znevýhodnenými návštevníkmi. Cieľom projektu bolo vytvoriť súbor opatrení a vzdelávacích prvkov prostredníctvom moderných technológií predovšetkým pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov múzea. Mestské múzeum v Seredi aj v spolupráci s MsÚ - Oddelením školstva, rodiny, kultúry a športu má v pláne osloviť základné a stredné školy, zároveň aj špeciálne školy a pedagogicko-metodické centrá v Trnavskom kraji. Zaujímavá forma vzdelávania pre deti a študentov týmto spôsobom má viesť k pochopeniu, ako vnímajú svet ľudia s hendikepom. Otvorenie múzejnej expozície sa uskutoční 10. marca 2023 o 15.00 hod.

Fotogaléria