Facebook

Expozície

 EXPOZÍCIA PRE ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH NÁVŠTEVNÍKOV V MESTSKOM MÚZEU V SEREDI

  • Prispôsobujeme sa špecifickým požiadavkám všetkých návštevníkov bez ohľadu na hendikep a sprístupňujeme im poznávanie nášho kultúrneho dedičstva.
  • Ponúkame novú dimenziu poznávania prostredníctvom zmyslov.
  • Podporujeme rozvoj kultúry a vzdelávacích aktivít pre slabozrakých a nevidiacich návštevníkov.

 

DIALÓG POZNÁVANIA HMATOM

  • Základným orientačným prvkom pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov je vodiaca línia.
  • Lepšiu predstavu o priestore, v ktorom sa nachádzajú získajú návštevníci pomocou 3D modelu Mestského múzea v Seredi.
  • Popis v Braillovom písme.
  • Audio komentáre v slovenskom a v anglickom jazyku.

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore z Nadácie SPP v rámci Programu podpory partnerstiev.

 

 

Prehistória seredského regiónu / Pre – history of Sered region

– expozícia približuje archeologické nálezy z okolia Serede od doby ľadovej až po príchod Avarov, Slovanov, starých Maďarov a vznik Uhorského štátu. Najstaršie osídlenie dokumentujú nálezy mamutích zubov v okolí Serede a lebiek neandertálcov v Šali. Vystavené sú tu rôzne kamenné nástroje, čepieľky z doby kamennej z náleziska v lokalite Mačianske vŕšky, keramika a ozdobné predmety z doby bronzovej, železnej, rímskej a slovanskej. Vzácnym exponátom je hlinená plastika ženy, pochádzajúca zo starých kultúr v oblasti Stredozemného mora a Egypta, ktorej nález na rozhraní chotárov Dolnej Stredy a Serede svedčí o ceste i prechode cez rieku Váh v čase starovekých civilizácií. - exposition shows archeological findings from Sereď and its vicinity

– from ice age to Ugrian state (mamooth teeth, ceramic, jewellery, rare ceramic statuette of woman from ancient cultures of Mediterranean Sea and Egypt)

 

Vodný hrad Šintava / Water castle Šintava

– je hlavnou expozíciou Mestského múzea v Seredi. Hrad Šintava sa spomína už v Anonymovej kronike a jeho štylizovaný obraz je v erbe mesta Sereď. Podľa písomnej zmienky z roku 1313 bola pri hrade založená osada strážcov Zereth (dnes Sereď). Seredsko - šintavský brod cez rieku Váh tu bol oddávna a v stredoveku bol súčasťou tzv. Českej cesty, ktorú využívali nielen karavány obchodníkov, ale i králi a vojaci prechádzajúci týmto miestom. Expozícia je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť. Vystavená keramika, kachlice, vzácne sklo, zbrane, drobné predmety a mince pochádzajú z archeologického výskumu nádvoria seredského kaštieľa, ktorý prebiehal v rokoch 1984 – 1992, kde sa stredoveký hrad nachádzal. Hrad postupne prestavali jeho majitelia Esterházyovci najprv na barokový kaštieľ a neskôr na klasicistický.

- general exposition of the Municipal museum in Sereď. First allusion about the castle Šintava is in Memorial of Anonymus from 9. century. In 12. century started up the habitation of castleguards in new settlement – Sereď.You can see ceramic, stove tiles, rare glass, arms and coins from archeological investigation af water castle in 1984 – 1992.Obrázky odviate časom / The pictures of former time 

 
– je stála výstava zväčšenín dobových pohľadníc Serede zo zbierky Mgr. arch. Rastislava Petroviča, ktoré približujú vzhľad Serede v minulosti: kostoly, námestia s pamätníkmi, stĺpami a sochami, domy seredských obyvateľov, obchodné domy a obchody, trhovisko, továrne, starú železničnú stanicu, drevený i oceľový most, lodné mlyny na rieke Váh, seredský prístav pltí a na obrázkoch fotografom zachytené dianie zo seredských ulíc v minulosti. 

- standing exhibition of old pictures of Sereď (collection of Mgr. arch. Rastislav Petrovič ) - churches, houses, factories, shipping mills, etc.Lapidárium / Lapidary in museum´s cellar 

 
– v expozícii sú vystavené barokové sochy z Trojičného stĺpa z druhej polovice 18. storočia a súčasťou expozície sú svetelné tabule s vysvetľujúcimi komentármi a obrázkami k histórii Trojičného stĺpa, pôvodnej Fándlyho fary a zaniknutého stredovekého kostola zo 14. storočia. 

- baroque statuary from triplets pillar from18. century, on the script board there are pictures of medieval gothic church (14. century)Múzejná záhrada / Museum garden


– je prirodzeným pokračovaním muzeálnych expozícií na nádvorí múzea. Nachádza sa tam exteriérová expozícia zaniknutého stredovekého kostola zo 14. storočia, ktorý sa viaže k vzniku mesta Sereď. Prezentovaný je jeden z viacerých oporných pilierov svätyne kostola, ktorý bol zakonzervovaný. Vedľa novoveká farská studňa s hladinou vody v hĺbke 6,5 m. V záhrade sú tiež vystavené zaujímavé kamenné artefakty. V lete sa tu konajú koncerty komornej a džezovej hudby.

- the expositions continue in exterier of museum. Exposed are restored pillar of medieval gothic church from 14. century, collection of old stamped bricks and big historical millstone. During the summertime there are jazz and classic chamber concerts under the open sky.

 

 

Fotogaléria